PLCZSKGRHREU
more than software
    REJESTRATORY ROZMÓW TELEFONICZNYCH   
Przejdź do sklepu

e-mail info@fontel.pl


Aspekty prawne i etyczne nagrywania rozmów telefonicznych
Rejestracja rozmowy telefonicznej jest zgodna z prawem i zasadami etyki, jeżeli jej uczestnicy wyrażają na nią zgodę. Sposób uzyskania zgody nie wymaga specjalnej formy.

Dyskretne podsłuchiwanie i nagrywanie rozmów (bez uzyskania zgody którejś ze stron) może przeprowadzać tylko osoba, dla której dana rozmowa jest przeznaczona. Osoba taka nie zawsze musi być bezpośrednim uczestnikiem rozmowy. Przykładem jest pracodawca, który ma prawo (również moralne) rejestrować i podsłuchiwać rozmowy służbowe prowadzone przez jego pracowników (reprezentantów).

Należy pamiętać, że podsłuchiwanie i nagrywanie rozmów telefonicznych przez osoby nieuprawnione jest przestępstwem z art. 267 kodeksu karnego. Nieuprawnione podsłuchiwanie zachodzi między innymi w przypadku pracodawcy dyskretnie rejestrującego rozmowę prywatną pracownika.

Literatura:
Dr prawa Antoni Bojańczyk, "Karnoprawne aspekty ochrony prawa pracownika do tajemnicy komunikowania się (Część II)", Palestra 3/4, 2003 r.
Treść artykułu można znaleźć również tutaj.

Nagrania jako dowód w sądzie
Zgodnie z art. 233. § 1 k.p.c. sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Dlatego aby uwiarygodnić nagrania rozmów z rejestratorów FonTel zastosowaliśmy technologię zapisu dźwięku bez utraty cech charaktyerystycznych rozmówców ani sygnałów akustycznych tła.

W celu wzmocnienia wagi dowodu w rejestratorze FonTel L4NET zarejestrowane rozmowy są chronione przed modyfikacją dzięki dodatkowym zabezpieczeniom:

  • zapis rozmów na dysku wewnętrznym rejestratora odbywa się w niestandardowej postaci,
  • dysk posiada unikalną strukturę przechowywania danych uniemożliwiającą jego odczytanie po podłączeniu do komputera,
  • Technologie zapisu dźwięku zaszyte w urządzeniu są zabezpieczone przed odczytem na poziomie sprzętowym.
  • Polityka prywatności | Regulamin serwisu